SPRONG Educatief

Het programma SPRONG van Regieorgaan SIA stimuleert focus en massa van praktijkgericht onderzoek op relevante maatschappelijke thema’s. In januari 2019 start SPRONG Educatief. Dit programma zet in op het structureel verbinden van bestaande samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het onderzoek.

Achtergrond
Praktijkgericht onderwijsonderzoek is een motor om de kwaliteit van het onderwijs in po, vo, mbo en de lerarenopleidingen te versterken. Het biedt ondersteuning aan lerarenteams bij het verzorgen van onderwijs. In kenniskringen van lectoraten, in academische opleidingsscholen, werkplaatsen onderwijsonderzoek, op veel plaatsen, kortom, heeft praktijkgericht onderzoek de afgelopen tien jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te vernieuwen. Toch blijven er verbeteringen mogelijk. Daarom hebben Regieorgaan SIA en het NRO een digitale consultatie gehouden onder lectoren en onderzoekers, leraren en lerarenopleiders met de vraag hoe de impact van het onderwijsonderzoek versterkt kan worden. Deze antwoorden op deze vraag waren input voor het advies van de stuurgroep Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek aan het NRO en Regieorgaan SIA. Het advies is vertaald in het programma SPRONG Educatief.

Wat is het?
SPRONG Educatief is bedoeld om de beschikbare onderzoekscapaciteit te richten op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs. Het programma kent een call, op basis waarvan vier consortia (elk bestaande uit een of meer regionale samenwerkingsverbanden en een landelijk netwerk van lectoren op één thema) in de gelegenheid worden gesteld zich gedurende vier jaar te ontwikkelen tot robuuste en duurzame samenwerkingsverbanden van lectoraten, lerarenteams en teams van lerarenopleiders. Daarnaast wordt een programmacommissie ingesteld voor het beoordelen, monitoren en evalueren van het programma. Voor het ondersteunen van de samenwerkingsverbanden is € 1,6 miljoen beschikbaar.

Meer informatie
Meer informatie over Sprong Educatief is hier te vinden.