Plan van aanpak

Versnippering van onderzoek verminderen

Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met kennisontwikkeling voor het onderwijs. Waar universiteiten en hogescholen in andere sectoren een centrale positie innemen in de kennisopbouw en kennisdeling, spelen zij wat dit betreft in het onderwijs slechts een marginale rol. Enerzijds komt dit door de geringe omvang van de onderzoekscapaciteit. Lectoren op hogescholen hebben veelal een deeltijdaanstelling en beschikken over kleine onderzoeksgroepen. Er is zelden sprake van een landelijk of regionaal onderzoeksprogramma en lectoraten werken slechts in beperkte mate met elkaar samen. De onderzoeksgroepen op universiteiten zijn beperkt in omvang en werken op ad-hoc basis samen.

Samenwerking tussen universiteiten en hogescholen vindt veelal plaats als er sprake is van externe financiering door bijvoorbeeld het NRO of SIA. Dit leidt vaak tot relatief kleine projecten en een veelheid aan onderwerpen en geen focus op onderwijsbrede of –overstijgende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s. Bovendien helpt het niet dat de financiers van onderzoek vaak middelen over veel kleine onderzoekscalls verdelen.