Plan van aanpak

Onderzoek en ontwikkeling beter op elkaar afstemmen

De commissie Dijsselbloem gaf het advies om inhoudelijke onderwijsvernieuwingen alleen door te voeren als er een analyse is gemaakt vanuit onderzoek over de (on)mogelijkheden van de vernieuwing, een aantal pilots wordt ingezet om de vernieuwing in de Nederlandse context te testen en de randvoorwaarden voor succes vast te stellen, succesvolle vernieuwingen grootschalig beschikbaar te maken en onderzoek te blijven doen naar vernieuwingen. De commissie riep scholen op om bij de invoering van pedagogische vernieuwingen gebruik te maken van wetenschappelijke kennis. De afstemming tussen onderwijsontwikkeling – “development” en wetenschappelijk onderzoek – “research” is zwak. De kwaliteit van het onderzoek is goed, maar sluit amper aan bij belangrijke onderwijsontwikkelingen en heeft weinig impact op de kwaliteit van het onderwijs. Er is slechts incidenteel sprake van vraaggestuurd onderzoek. Bij grote transformaties, zoals passend onderwijs, is op dit moment alleen sprake van beleidsonderzoek gericht op de monitoring van resultaten en niet zozeer op het genereren van gevalideerde kennis en inzichten voor de onderwijspraktijk. Het blijft hierdoor moeizaam om kennis over goede voorbeelden uit de onderwijspraktijk te borgen en te verspreiden. Een kijkje over de heg kan helpen: er valt veel te leren van initiatieven die wetenschap en bedrijfsleven beter met elkaar verbinden, zoals initiatieven in gang gezet in het kader van het Topsectorenbeleid en 4TU.